Zmluvné podmienky verzia pre tlač

 • 1. Základné ustanovenia

  1.1 Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Rekvalifikačné centrum s.r.o., Mgr. Ján Škoda, Slovinec 83,841 07 Bratislava, IČO: 50632485, DIČ: 2120424009, a objednávateľom, ktorým je zákonný zástupca dieťaťa, vzniká (ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak) objednávateľom elektronickou poštou prijatej Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len "zmluva") a zároveň zaplatením min. 30% ceny (ďalej len "zálohy") za vybraný turnus kurzu Delta Force (ďalej len "tábor") a to pripísaním peňažných prostriedkov na účet Rekvalifikačného centra, alternatívne prijatím hotovosti do pokladne Rekvalifikačného centra. Zaplatenie tejto zálohy je považované za súhlas so znením týchto Všeobecných zmluvných podmienok a za konanie objednávateľa, ktorým zmluva nadobúda svoju účinnosť.

  1.2 K vyhotoveniu a zaslaniu zmluvy zo strany Rekvalifikačného centra predchádza poštou, e-mailom alebo elektronickým formulárom objednávateľom správne vyplnenej a odoslanej a na strane Rekvalifikačného centra prijatej Záväznej prihlášky do tábora Delta Force (ďalej len "prihláška"). Rekvalifikačné centrum potvrdí objednávateľovi prijatie prihlášky e-mailom. Rekvalifikačné centrum zašle naspäť e-mailom  objednávateľovi zmluvu a tieto Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len "VZP").

  1.3 Cena za tábor musí byť zaplatená najneskôr do 30 kalendárnych dní pred dňom nástupu do tábora. Výnimočne, v prípade neskoršieho prihlásenia do tábora, je možné, po vzájomnej dohode, uhradiť cenu za tábor aj po tejto lehote. Touto výnimočnou dohodou však nie sú dotknuté stornovacie ani žiadne ďalšie podmienky zmluvy a VZP.

  1.4 Spôsob dopravy, miesto a čas nástupu do tábora je špecifikované v prihláške aj v zmluve. Najneskôr pri nástupe do tábora sa účastník prezentuje preukazom poistenca alebo jeho fotokópiou, Vyhlásením rodiča / zákonného zástupcu (objednávateľa) v zmysle Nariadenia vlády SR č. 361/2006 Z.z. a Potvrdením lekára o zdravotnej spôsobilosti účastníka.

  2. Práva a povinnosti objednávateľa

  2.1 Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje uvedené v prihláške. Ak v prihláške neuvedie všetky údaje, účastník tábora nebude poistený v rozsahu úrazového poistenia a poistenia straty batožiny z viny objednávateľa, ktorý tak nesie všetky následky v prípade poistnej udalosti. Ak ani napriek výzve objednávateľ chýbajúce údaje včas nedoplní, je Rekvalifikačné centrum oprávnené účastníka do tábora neprijať.

  2.2 Ak sa účastník nedostaví včas na miesto nástupu do tábora (v zmysle omeškania sa), Rekvalifikačné centrum nemá voči nemu žiadne záväzky z titulu nevyužitia časti z dohodnutého rozsahu poskytovaných služieb v tábore.

  2.3 Škody spôsobené účastníkom počas pobytu v tábore je povinný uhradiť objednávateľ. Vzniknutú škodu oznámi objednávateľovi zástupca Rekvalifikačného centra, alebo vedúci tábora.

  2.4 Objednávateľ má právo, s výnimkou počas programu úvodného a záverečného dňa, vstupovať do ubytovacej alebo stravovacej časti zariadenia iba po predložení platného zdravotného preukazu a so súhlasom zástupcu Rekvalifikačného centra, alebo vedúceho tábora. S vedomím vedúceho tábora sa návštevy môžu uskutočniť v areáli zariadenia mimo vyššie uvedených priestorov.

  2.5 Telefonický kontakt medzi objednávateľom a účastníkom bude možný po dohode účastníka a jeho vedúceho družstva. Mobilný telefón opatrený menovkou odporúčame v deň nástupu odovzdať a bezpečne uschovať u vedúceho tábora. Mobilný telefón bude poskytnutý účastníkom vo večerných hodinách, v čase osobného voľna na pol hodinu. Vzhľadom na možnú stratu neodporúčame dávať účastníkovi mobilný telefón. Pri strate mobilného telefónu nie je poisťovňa zaviazaná k náhrade škody.

  2.6 Vedúci tábora je v naliehavých a neodkladných záležitostiach povinný na želanie objednávateľa alebo účastníka sprostredkovať okamžitý telefonický kontakt alebo vybaviť odkaz s účastníkom tábora.

  2.7 Cenné predmety, peniaze (okrem súm určených na vreckové cca 15,- €), drahé oblečenie, šperky, elektroniku a podobne zakazujeme dávať účastníkovi tábora. Rekvalifikačné centrum nezodpovedá za ich stratu, pokaľ nie sú v úschove u vedúceho tábora. Do tábora doporučujeme doniesť staršie, používané veci.

  2.8 Peniaze na vreckové vložte účastníkovi do obálky označenej sumou a menom. Pri nástupe do tábora ju účastník dá do úschovy proti podpisu vedúcemu tábora. Vreckové bude účastníkom vyplácané priebežne počas trvania tábora.

  2.9 Batožinu a mobilný telefón označte viditeľne menovkou. Odporúčame tiež priložiť písomný zoznam vecí účastníka.

  2.10 Tábor predstavuje organizovaný pobyt. Jeho účastník sa musí podriadiť spoločnému programu, táborovému poriadku a režimu dňa. V prípade fajčenia, požitia alkoholu alebo omamných látok, nemorálneho a vulgárneho správania sa, šikanovania, ohrozovania na zdraví a zastrašovania ostatných účastníkov tábora, či opakovaného nerešpektovania pokynov inštruktorov a iného závažného porušenia Táborového poriadku a režimu dňa, bude účastník z tábora vylúčený a to bez nároku na vrátenie alikvotnej časti z ceny za tábor. Náklady vzniknuté s prepravou vylúčeného účastníka je povinný v plnej výške uhradiť objednávateľ.

  2.11 Objednávateľ je povinný vybaviť účastníka liekmi a zdravotnými pomôckami, ktoré pravidelne alebo v určitých situáciách bežne užíva (napr. na tlmenie alergií). Pri registrácii účastníka v deň nástupu do tábora budú tieto lieky, spolu s písomným upozornením k ich užívaniu a dávkovaniu, uvedeným v dokumentoch podpísaných rodičom alebo lekárom, osobne odovzdané prítomnému zdravotníkovi tábora. Na krabičke od lieku bude výrazne uvedené meno účastníka.

  2.12 Pokiaľ účastník ochorie počas pobytu v tábore infekčnou chorobou, alebo jeho ochorenie vyžaduje ležať na lôžku viac ako tri dni, musí tábor predčasne ukončiť. Po telefonickom oznámení tejto skutočnosti objednávateľovi je objednávateľ povinný na svoje náklady chorého účastníka z tábora osobne vyzdvihnúť. Doplatky za lekárom predpísané a Rekvalifikačným centrom zakúpené lieky je povinný zaplatiť objednávateľ v hotovosti alebo iným spôsobom, proti predloženiu dokladov o nákupe liekov.

  2.13 Pri prerušení pobytu v tábore, ak dôvodom odchodu je ochorenie účastníka v zmysle bodu 2.13, vznikne objednávateľovi nárok iba na vrátenie časti ceny za nevyčerpanú stravu.

  2.14 Pripomienky a reklamácie objednávateľa, vyplývajúce z porušenia právnych povinností, kvality a rozsahu poskytovaných služieb zo strany Rekvalifikačného centra, je potrebné, výhradne v písomnej forme, doručiť bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia tábora na e-mailovú adresu faq@deltaforce.sk alebo na poštovú adresu Rekvalifikačné centrum, Mgr. Ján Škoda, Slovinec 83, 841 07 Bratislava. Rekvalifikačné centrum bude pri ich vybavovaní postupovať v zmysle platnej legislatívy. Uprednostňujeme riešenie pripomienok a reklamácií dohodou zmluvných strán.

  3.1 Rekvalifikačné centrum je povinné dodržať všetky podmienky, najmä rozsah a kvalitu poskytovaných služieb a program tábora, uvedené v záväznej prihláške, týchto VZP, a v informáciách zverejnených na internetovej stránke tábora Delta Force.

  3.2 Rekvalifikačné centrum si vyhradzuje právo vykonať v rozsahu poskytovaných služieb a v programe tábora počas jeho konania zmeny, ku ktorým nie je potrebný súhlas objednávateľa, v súvislosti s:
  3.2.1 Nepredvídateľnými a neobvyklými udalosťami, podmienkami a možnosťami - zásahom tzv. vyššej moci (aktuálny nepriaznivý stav počasia, živelné obmedzenia, zdravotný stav účastníkov alebo inštruktorov, štátnym orgánom nariadené karanténne opatrenia, zlyhania subdodávateľov zapríčinené rovnakými nepredvídateľnými udalosťami a podmienkami a podobne) alebo negatívnym konaním tretej osoby, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu - tábora, a ktorým zo strany Rekvalifikačného centra nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia. V týchto prípadoch je Rekvalifikačné centrum zbavené zodpovednosti za škody a nie je povinné zabezpečiť adekvátny alternatívny program na rovnakej kvalitatívnej a cenovej úrovni a nie je povinné vrátiť objednávateľovi alikvotnú časť ceny zahŕňajúcu nevyčerpané, resp. obmedzene poskytnuté služby.
  3.2.2 Ostatnými okolnosťami a podmienkami, mimo zmienených v bode 3.2.1, je Rekvalifikačné centrum povinné zabezpečiť adekvátny alternatívny program na rovnakej kvalitatívnej a cenovej úrovni. V prípade, ak Rekvalifikačné centrum takýto alternatívny program nezabezpečí, bude  povinné vrátiť objednávateľovi, do 10 kalendárnych dní po skončení turnusu tábora, rozdiel ceny medzi zmluvne záväznými a skutočne poskytnutými službami a programom tábora.

  3.3 Ak bude Rekvalifikačné centrum nútené do dňa nástupu účastníka do tábora v prípade nepredvídateľných skutočností (vyššej moci) detailnejšie popísaných v bode 3.2.1 v podstatnom rozsahu zmeniť podmienky alebo rozsah a kvalitu poskytovaných služieb, navrhne objednávateľovi písomne, e-mailom alebo listom zmenu zmluvných podmienok. Ak objednávateľ nebude so zmenou súhlasiť, má právo bez sankcií od zmluvy písomne (e-mailom alebo listom), jednostranne odstúpiť a Rekvalifikačné centrum je povinné vrátiť mu do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy celú zaplatenú cenu. Nereagovanie objednávateľa na navrhovanú zmenu zmluvných podmienok do siedmich kalendárych dní po tom, ako sa o zmene zmluvných podmienok mohol dozvedieť alebo nástup (registrácia) účastníka do tábora, budú zo strany Rekvalifikačného centra považované za súhlas so zmenou zmluvných podmienok.

  3.4 Pri zrušení turnusu tábora z dôvodu jeho obsadenia menším počtom účastníkov ako 40 v príslušnom turnuse tábora, musí byť objednávateľ o tejto skutočnosti písomne, e-mailom alebo listom, informovaný najneskôr 10 kalendárnych dní pred dňom nástupu do tábora. V tomto prípade, bez akýchkoľvek sankčných nárokov oboch zmluvných strán, od zmluvy jednostranne odstúpi Rekvalifikačné centrum. Spoločnosť je povinná objednávateľovi vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy celú zaplatenú cenu.

  3.5 Rekvalifikačné centrum si vyhradzuje právo účastníkovi neumožniť nástup do tábora, ak:
  3.5.1 30 kalendárnych dní pred dňom nástupu do tábora objednávateľ neuhradil celú cenu za tábor, alebo ak nebolo individuálne dohodnuté inak
  3.5.2 v deň nástupu nebudú vedúcemu tábora odovzdané dokumenty v zmysle bodu 1.4 týchto zmluvných podmienok a objednávateľ neodkladne nevykoná nápravu, alebo
  3.5.3 z Potvrdenia lekára o zdravotnej spôsobilosti účastníka zjavne vyplýva, že účastníkov zdravotný stav nie je pre takýto typ tábora vyhovujúci a jeho absolvovanie by mohlo viesť k ďalšiemu zhoršeniu zdravotného stavu účastníka, alebo
  3.5.4 účastník nebude do tábora vystrojený a vybavený potrebnými vecami podľa pokynov v Pár rád pre účastníka uvedeného na tejto internetovej stránke deltaforce.sk a objednávateľ neodkladne nevykoná nápravu, alebo
  3.5.5 účastníkov zdravotný stav bude pri nástupe do tábora zjavne nevyhovujúci, najmä z hľadiska infekčnosti onemocnenia, významného obmedzenia fyzickej a psychickej záťaže
  3.5.6 nenastúpenia do tábora v zmysle bodov 3.5.1 až 3.5.5 zakladá nárok objednávateľa iba na vrátenie časti ceny za nevyčerpanú stravu.

  3.6 Rekvalifikačné centrum je povinné po celý čas trvania tábora zabezpečiť prítomnosť zdravotníka, ktorý vedie zdravotnú evidenciu o účastníkoch, poskytuje prvú pomoc, ošetruje drobné poranenia, bodnutia hmyzom, dbá na pravidelné dávkovanie liekov, organizuje a zabezpečuje liečebný režim v izolačnej miestnosti, dbá na dodržiavanie hygienických a v prípade potreby aj karanténnych opatrení, doprevádza účastníkov na lekárske vyšetrenia, zabezpečuje nákup liekov a ostatné činnosti podľa Nariadenia vlády SR č. 361/2006 Z. z..

  3.7 V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov, sa Rekvalifikačné centrum zaväzuje objednávateľom poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo OP, údaje o zdravotnom a psychickom stave) použiť len pre internú potrebu Rekvalifikačného centra v súvislosti s organizovaním tábora Delta Force a nakladať s nimi v zmysle zákona. Objednávateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, ako aj osobných údajov účastníka na účely starostlivosti o zákazníka, vedenie agendy v svojich informačných systémoch a databázach a marketingové informácie pre internú potrebu Rekvalifikačného centra.

  4. Cena za tábor

  4.1 Cena za tábor a ponúkané zľavy sú uvedené v záväznej prihláške, v zmluve a na internetovej adrese http://deltaforce.sk/zmluva.html.

  4.2 Zámena účastníka tábora iniciovaná zo strany objednávateľa je možná iba do 5 dní pred dňom nástupu do tábora. Na takúto, zo strany objednávateľa riadne zdokumentovanú zámenu, sa nevzťahujú stornovacie ani iné sankčné poplatky. Všetky práva a povinnosti pôvodného objednávateľa prechádzajú na nového objednávateľa.

  5. Odstúpenie od zmluvného vzťahu

  5.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvného vzťahu iba písomnou formou a uhradením storno poplatku v zmysle bodu 5.3.

  5.2 Odstúpenie od zmluvného vzťahu je platné dňom doručenia písomného oznámenia do Rekvalifikačného centra poštou alebo e-mailom. Rekvalifikačné centrum jeho prijatie potvrdí objednávateľovi e-mailom alebo telefonicky.

  5.3 Stornovací poplatok (zmluvná pokuta) v prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy:
  a) viac ako 30 dní pred dňom nástupu do tábora: 20,- €
  b) 15 až 30 dní pred dňom nástupu do tábora: 45% z ceny za tábor
  c) 8 až 14 dní pred dňom nástupu do tábora: 65% z ceny za tábor
  d) 7 a menej dní pred dňom nástupu do tábora alebo pri nenastúpení do tábora: 100% ceny za tábor. Všetky uvedené dni sú kalendárne.

  6. Záverečné ustanovenia

  6.1 Ostatné  informácie o jednotlivých turnusoch tábora, ktoré nie sú uvedené v týchto VZP nájdete na internetovej stránke http://www.deltaforce.sk, v tlačive prihlášky, a v zmluve.

  6.2 Tieto Všeobecné zmluvné podmienky platia od 31.3.2010 a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu.

verzia pre tlač